+420 602 751 462

info@msbranisovice.cz

Branišovice 57

671 77 Branišovice

06:30 - 16:30

Pondělí - Pátek

123 456 789

info@msbranisovice.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Organizace dne

Den v mateřské škole

6:30 - 8:30
otevření mateřské školy, scházení dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), pohybové aktivity
8:30 – 9:00
dopolední přesnídávka
9:00 - 9:30
individuální, skupinová i frontální práce s dětmi
9:30 – 11:30
pobyt venku
11:30 – 12:15
oběd
12:00 - 12:25
vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů
12:15 – 14:15
odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity
14:15 – 14:45
odpolední svačina
14:45 – 16:30
spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti
16:30
uzavření MŠ

Výchovně vzdělávací proces

Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Vzdělávání se snažíme uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne naskytnou, vyváženým a vzájemně provázaným poměrem spontánních a řízených aktivit.
Upřednostňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou, neboť je založena na přímých zážitcích dítěte, podporují jejich zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost z učení a zájem poznávat nové. U každého učení je třeba využívat a dávat prostor přirozenému toku dětských myšlenek a spontánních nápadů. Využíváme i situační učení, které vytváří a využívá situace poskytující dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, dále také spontánní sociální učení, kde se děti učí pomocí nápodoby správnému chování a postojů.

Vzdělávací činnosti s dětmi se snažíme vést v kolektivních, skupinových i individuálních didakticky zacílených činností s přímou nebo nepřímou motivací učitele. Při učení uplatňujeme integrovaný přístup tzn., že obsah učiva je v přirozených vazbách, souvislostech a vztazích. Vždy při tvorbě vzdělávací nabídky plně využíváme metodik zaměřených na předškolní vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).
Je na volbě dítěte, zda se aktivit účastní, či ne. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.

Cíle předškolního vzdělávání

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Školní vzdělávací program

Obsah našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Každý den s úsměvem odpovídá obsahu stanovenému v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Činnosti nabízené v rámci ŠVP jsou různorodé a zasahují do všech oblastí lidského konání. Rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.